ایران فیک :
مشاوران سرمایه گذاری خارجی ایران

خوش آمدید

به وب سایت مشاوران سرمایه گذاری خارجی ایران (ایران فیک) خوش آمدید. ایران فیک متشکل از گروهی افراد حرفه ای و متخصص می باشد که به سرمایه گذاران در سرمایه گذاری آن ها خدمات مشاوره ای ارائه می دهد. ایران فیک همراستاء با هدف اولیه و بنیانی خویش یعنی تسهیل و حمایت از سرمایه گذاری شما، با کمال افتخار آمادگی خود را به منظور ارائه خدمات جامع حقوقی، قراردادها، تجاری و سایر خدمات مربوطه اعلام می دارد.